top of page

PRIVACY / AVG

Psychologiepraktijk Koanga

Mr E.N. van Kleffensstraat 6

6842 CV Arnhem

Tel. 06-45157750

www.koanga.nl

email: info@koanga.nl

 

 

Psychologiepraktijk Koanga, gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61249505 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Psychologiepraktijk Koanga met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologiepraktijk Koanga persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) cliënten;

b. deelnemers aan bijeenkomsten van de Psychologenpraktijk;

c. alle overige personen die met de Psychologiepraktijkcontact opnemen of van wie Psychologiepraktijk Koanga persoonsgegevens verwerkt.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Psychologiepraktijk Koanga verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c. een betrokkene (of met toestemming van betrokkene) zelf heeft verstrekt

 

3. Doeleinden verwerking

Psychologiepraktijk Koanga verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte  

werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

4. Rechtsgrond

Psychologiepraktijk Koanga verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij en gemeenten (declaratie van jeugdhulp) e.d.;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5. Verwerkers

Psychologiepraktijk Koanga schakelt voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) in die uitsluitend volgens instructies van de Psychologenpraktijk persoonsgegevens verwerken. De praktijk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 

6. Persoonsgegevens delen met derden

Psychologiepraktijk Koanga deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologiepraktijk Koanga deelt geen persoonsgegevens van (potentiële cliënten) met derden voor commerciële doeleinden. Psychologiepraktijk Koanga deelt ook geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

7. Doorgifte buiten de EER

Psychologiepraktijk Koanga geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologiepraktijk Koanga ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

8. Bewaren van gegevens

Psychologiepraktijk Koanga bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologiepraktijk Koanga hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c. gegevens van medewerkers en ZZP-ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht.

 

9. Wijzigingen privacy statement

Psychologiepraktijk Koanga kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy-statement wordt op de website van Psychologiepraktijk Koanga gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologiepraktijk Koanga te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologiepraktijk Koanga door een e-mailbericht te sturen naar info@koang.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologiepraktijk Koanga persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de praktijk door een e-mailbericht te sturen naar info@koanga.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

bottom of page